Onze waarden

Europa wordt gekenmerkt door een set van fundamentele waarden die de basis vormen van de Europese identiteit en de richting bepalen voor het beleid en de acties van de Europese Unie. Hieronder treft u de essentiële kernwaarden die Europa koestert en die een leidraad vormen voor het streven naar een sterke, inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Solidariteit, democratie, mensenrechten, duurzaamheid, gelijkheid, veiligheid, economische welvaart, onderwijs en cultuur zijn de bouwstenen van de Europese identiteit. Deze waarden vormen het fundament waarop Europa is gebouwd en ze weerspiegelen de gedeelde overtuigingen en principes van de Europese landen en hun burgers.

SOLIDARITEIT

Solidariteit vormt een van de kernwaarden van Europa. Het houdt in dat Europese landen elkaar ondersteunen en samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en een rechtvaardige en inclusieve samenleving te bevorderen. Solidariteit is van fundamenteel belang voor het versterken van de eenheid en samenhang binnen Europa, evenals voor het waarborgen van het welzijn en de rechten van Europese burgers.

In een wereld die steeds meer onderling verbonden is, worden veel uitdagingen en problemen grensoverschrijdend. Solidariteit betekent dat Europese landen bereid zijn om elkaar bij te staan en gezamenlijk oplossingen te vinden. Dit kan zich uiten in financiële steun, technische bijstand, expertise-uitwisseling, gecoördineerde acties en gezamenlijke beleidsmaatregelen.

Een voorbeeld van solidariteit is te zien in tijden van crisis, zoals natuurrampen, volksgezondheidscrises of economische recessies. Europese landen tonen solidariteit door hulp en steun te bieden aan getroffen lidstaten, het delen van middelen en het bundelen van krachten om de gevolgen van de crisis te verminderen.

Solidariteit strekt zich ook uit tot het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het bestrijden van ongelijkheid. Europese landen streven ernaar om een evenwichtige samenleving te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan profiteren van economische groei en sociale vooruitgang. Dit kan worden bereikt door middel van sociaal beleid, arbeidsmarktmaatregelen, investeringen in onderwijs en training, en het bevorderen van inclusie en diversiteit.

Solidariteit gaat verder dan alleen het ondersteunen van andere landen. Het omvat ook het respecteren en beschermen van de fundamentele waarden en mensenrechten die de basis vormen van de Europese samenleving. Dit omvat vrijheid, gelijkheid, democratie, tolerantie, respect voor diversiteit en de rechtsstaat. Door deze waarden te handhaven en te bevorderen, toont Europa solidariteit met zijn eigen burgers en met de waarden die de Europese Unie vertegenwoordigt.

Om solidariteit in de praktijk te brengen, is samenwerking en dialoog tussen Europese landen essentieel. Het vereist het opbouwen van vertrouwen, het delen van kennis en ervaringen, en het aangaan van partnerschappen om gezamenlijke doelen te bereiken. Europese instellingen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van solidariteit door middel van beleidsmaatregelen, programma’s en financiële instrumenten die gericht zijn op het ondersteunen van lidstaten en het stimuleren van samenwerking.
Het streven naar een Europa waarin solidariteit centraal staat, bevestigt het belang van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid bij het aanpakken van uitdagingen. Het versterkt de eenheid en samenhang van Europa en bevordert een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin de waarden en rechten.

DEMOCRATIE

Democratie is een fundamentele waarde van Europa en vormt de basis van het politieke systeem in de meeste Europese landen. Het waarborgen van democratische principes en processen is essentieel voor het bevorderen van vrijheid, gelijkheid, transparantie en verantwoordingsplicht binnen de samenleving.

Democratie betekent dat de macht bij het volk ligt en dat burgers het recht hebben om hun stem te laten horen en deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Dit wordt meestal gerealiseerd door middel van vrije en eerlijke verkiezingen, waarbij burgers hun vertegenwoordigers kunnen kiezen en invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de wetgeving.
Het waarborgen van democratie omvat ook het respecteren van de rechtsstaat, waarin de wet boven alles staat en iedereen gelijk wordt behandeld voor de wet. Dit omvat het beschermen van fundamentele mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, het recht op een eerlijk proces en de bescherming tegen discriminatie.
Een belangrijk aspect van democratie is ook het bevorderen van participatie en betrokkenheid van burgers. Dit omvat het creëren van mogelijkheden voor burgers om hun mening te uiten, deel te nemen aan openbare discussies en invloed uit te oefenen op beleidsvorming. Dit kan worden bereikt door middel van openbaar debat, raadplegingen, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het bevorderen van transparantie in het besluitvormingsproces.

Europa streeft naar het bevorderen van democratie niet alleen binnen de eigen grenzen, maar ook daarbuiten. Het ondersteunt democratische processen en hervormingen in landen die streven naar democratische ontwikkeling en respect voor mensenrechten. Door middel van diplomatieke inspanningen, ontwikkelingshulp en samenwerking met internationale organisaties bevordert Europa democratische waarden en principes op mondiaal niveau.

Het waarborgen van democratische principes en processen vereist voortdurende inzet en aandacht. Het omvat het versterken van de rechtsstaat, het bevorderen van onafhankelijke rechterlijke macht, het bestrijden van corruptie en het waarborgen van persvrijheid. Het vereist ook het betrekken van jongeren, minderheidsgroepen en kwetsbare bevolkingsgroepen bij het besluitvormingsproces, zodat alle stemmen gehoord worden.

Europa erkent dat democratie een dynamisch proces is en dat het belangrijk is om voortdurend te blijven streven naar verbetering en vernieuwing. Door democratische waarden en processen te waarborgen, kan Europa een inclusieve en participatieve samenleving bevorderen waarin burgers actief kunnen deelnemen aan besluitvorming en hun stem kunnen laten horen.

MENSENRECHTEN

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die inherent zijn aan alle individuen, ongeacht hun afkomst, nationaliteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid of andere kenmerken. Het beschermen en bevorderen van mensenrechten vormt een essentiële pijler van de Europese waarden en is van groot belang voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

In Europa zijn er verschillende juridische instrumenten en mechanismen die de bescherming van mensenrechten waarborgen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, opgericht door de Raad van Europa, is een belangrijk document dat de basis legt voor de bescherming van mensenrechten in Europa. Het waarborgt fundamentele rechten zoals het recht op leven, vrijheid, gelijke behandeling, privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.
Een van de kernprincipes van mensenrechten in Europa is gelijke behandeling. Dit betekent dat alle individuen, ongeacht hun achtergrond, recht hebben op gelijke kansen en bescherming onder de wet. Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid is niet toegestaan en er moeten maatregelen worden genomen om deze vormen van discriminatie te bestrijden.

Vrijheid van meningsuiting is ook een essentieel mensenrecht dat wordt beschermd in Europa. Het omvat het recht van individuen om hun mening vrijelijk te uiten, zonder vrees voor censuur of repressie. Deze vrijheid is essentieel voor een democratische samenleving, omdat het individuen in staat stelt hun ideeën, overtuigingen en kritiek te uiten en bij te dragen aan het publieke debat.

Het respecteren en bevorderen van diversiteit is een ander belangrijk aspect van mensenrechten in Europa. Europa is een continent met een rijke diversiteit aan culturen, talen, religies en tradities. Het is van essentieel belang om respect te hebben voor deze diversiteit en non-discriminatie te waarborgen. Dit betekent het bevorderen van inclusie, gelijkheid en het waarborgen van gelijke rechten en kansen voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond.

Het beschermen en bevorderen van mensenrechten is een gedeelde verantwoordelijkheid van Europese landen, instellingen en burgers. Europese landen hebben zich gecommitteerd aan het respecteren van mensenrechten door middel van nationale wetgeving en internationale verdragen. Europese instellingen, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten, spelen een cruciale rol bij het bewaken en bevorderen van mensenrechten in Europa.

Het waarborgen van mensenrechten is een continu proces dat voortdurende aandacht en inzet vereist. Het omvat het aanpakken van schendingen van mensenrechten, het bevorderen van bewustwording en educatie over mensenrechten, en het stimuleren van een cultuur van respect en gelijkheid. Door mensenrechten te beschermen en te bevorderen, kan Europa een inclusieve en rechtvaardige samenleving creëren waarin alle individuen vrijelijk hun leven kunnen leiden en bijdragen aan het welzijn van de samenleving als geheel.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de Europese waarden en speelt een centrale rol in het streven naar een betere toekomst voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Het houdt in dat we zorgdragen voor het milieu, klimaatverandering aanpakken en streven naar een groene en circulaire economie in Europa.

Het behoud van het milieu is van essentieel belang om de gezondheid van onze planeet te waarborgen. Europa erkent de urgentie van milieuproblemen, zoals ontbossing, luchtvervuiling, verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Door middel van wetgeving, beleidsmaatregelen en internationale samenwerking zet Europa zich in voor het behoud en herstel van ecosystemen, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Europa heeft zich ten doel gesteld om de opwarming van de aarde te beperken en de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen, het stimuleren van energie-efficiëntie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Een groene en circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het minimaliseren van afval, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van duurzame productie en consumptie. Europa stimuleert de overgang naar een circulaire economie door middel van wetgeving en beleid, het bevorderen van duurzame productontwerpen, recycling en hergebruik, en het ondersteunen van groene technologieën en innovatie.

De inspanningen op het gebied van duurzaamheid in Europa zijn gericht op het creëren van een evenwicht tussen economische groei, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid. Het streven naar duurzaamheid gaat hand in hand met het bevorderen van groene banen, sociale inclusie en een eerlijke transitie naar een duurzame samenleving.
Europa neemt een leidende rol in het internationale debat en de samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Door middel van internationale verdragen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, werkt Europa samen met andere landen om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en een duurzame toekomst te waarborgen.

Om een duurzaam Europa te realiseren, is de betrokkenheid en medewerking van alle actoren essentieel. Dit omvat regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen. Door bewustwording, educatie en veranderingen in ons dagelijks leven kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het streven naar duurzaamheid is een voortdurend proces dat zich blijft ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Europa blijft zich inzetten voor duurzaamheid en werkt aan het realiseren van een groenere, veerkrachtigere en duurzamere toekomst voor Europa en de wereld.

GELIJKHEID

Gelijkheid is een fundamenteel principe dat ten grondslag ligt aan de Europese waarden. Europa streeft naar een samenleving waarin gendergelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie centraal staan in alle aspecten van het leven, zoals werk, onderwijs en toegang tot diensten.

Het bevorderen van gendergelijkheid is essentieel voor het creëren van een rechtvaardige samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke rechten, kansen en mogelijkheden hebben. Europa zet zich in voor het waarborgen van gelijke beloning voor gelijk werk, het bevorderen van gelijke vertegenwoordiging en participatie van vrouwen in leidinggevende posities, en het bestrijden van genderstereotypen en gendergerelateerd geweld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de balans tussen werk en privéleven, het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van vrouwen, en het waarborgen van seksuele en reproductieve rechten.

Gelijke kansen betekent dat iedereen gelijke mogelijkheden moet hebben om zijn of haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, etniciteit, religie, handicap of seksuele geaardheid. Europa streeft naar inclusieve samenlevingen waarin iedereen gelijke toegang heeft tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting en andere essentiële diensten. Er worden maatregelen genomen om discriminatie op basis van verschillende gronden te bestrijden en gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen te waarborgen.

Non-discriminatie is een kernwaarde van Europa, waarbij elke vorm van discriminatie op basis van ras, etniciteit, geslacht, religie, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of andere kenmerken krachtig wordt afgewezen. Europa werkt aan het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin discriminatie actief wordt bestreden en waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht hun achtergrond. Dit omvat het nemen van wettelijke maatregelen, het bevorderen van bewustwording en het ondersteunen van slachtoffers van discriminatie.

Om gendergelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie te bevorderen, is een gecoördineerde inspanning vereist van regeringen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuen. Europa ontwikkelt en implementeert beleid en wetgeving gericht op het bevorderen van gelijkheid en het bestrijden van discriminatie. Er worden ook bewustmakingscampagnes, trainingen en educatieve programma’s georganiseerd om attitudes te veranderen en een cultuur van gelijkheid te bevorderen.

Het bevorderen van gelijkheid in Europa draagt bij aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen en bij te dragen. Het stimuleert economische groei, sociale cohesie en het respecteren van de fundamentele rechten van alle individuen. Europa blijft zich inzetten voor het versterken van gelijkheid en het bevorderen van een diverse en inclusieve samenleving.

VEILIGHEID

Veiligheid is een van de belangrijkste waarden die Europa nastreeft. Het waarborgen van de veiligheid van alle burgers in Europa is essentieel voor het welzijn en de stabiliteit van de samenleving. Europa zet zich in voor effectieve samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, grensbeheer en cyberveiligheid om deze veiligheid te waarborgen.

Terrorismebestrijding is een prioriteit voor Europa. Het continent heeft helaas te maken gehad met terroristische aanslagen die grote impact hebben gehad op de samenleving. Europa werkt samen om terrorisme te voorkomen, te bestrijden en degenen die verantwoordelijk zijn voor deze daden ter verantwoording te roepen. Dit omvat het uitwisselen van informatie en inlichtingen tussen Europese landen, het verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking en het versterken van de wetgeving en maatregelen om terrorisme te bestrijden. Europa zet zich ook in voor het aanpakken van de oorzaken van radicalisering en het bevorderen van deradicalisering.

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van grensbeheer is van cruciaal belang voor de veiligheid in Europa. Het waarborgen van een effectief grensbeheer helpt bij het voorkomen van illegale immigratie, mensensmokkel, drugshandel en andere grensoverschrijdende criminaliteit.

Europa werkt aan de versterking van de externe grenzen van de Europese Unie, het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen grensautoriteiten en het ontwikkelen van gemeenschappelijke normen en procedures voor grenscontrole. Daarnaast wordt er samengewerkt op het gebied van justitiële samenwerking, waarbij Europese landen informatie en bewijsmateriaal uitwisselen om criminele activiteiten aan te pakken.

Cyberveiligheid is een groeiende uitdaging waar Europa mee te maken heeft. In het digitale tijdperk is het waarborgen van de veiligheid van digitale systemen, netwerken en gegevens van essentieel belang. Europa zet zich in voor het versterken van de cyberveiligheid door middel van samenwerking tussen lidstaten, het ontwikkelen van strategieën en beleidsmaatregelen, en het bevorderen van bewustwording en kennis op het gebied van cyberveiligheid. Dit omvat ook het bestrijden van cybercriminaliteit, zoals hacking, identiteitsdiefstal en cyberaanvallen op vitale infrastructuur.

Het waarborgen van veiligheid in Europa vereist een gecoördineerde en gezamenlijke inspanning van alle Europese landen, samen met relevante instellingen en organisaties. Door effectieve samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, grensbeheer en cyberveiligheid kan Europa een veilige omgeving creëren waarin alle burgers zich beschermd voelen. Dit draagt bij aan het behoud van vrede, stabiliteit en welzijn in de Europese samenleving.

ECONOMISCHE WELVAART

Economische welvaart is een belangrijk streven van Europa. Het bevorderen van economische groei, innovatie en werkgelegenheid vormt de basis voor een bloeiende en veerkrachtige samenleving.

Europa streeft naar een inclusieve en rechtvaardige economie waarin iedereen gelijke kansen heeft om te profiteren van economische vooruitgang.
Het bevorderen van economische groei is essentieel voor Europa. Door het stimuleren van investeringen, het bevorderen van ondernemerschap en het creëren van een gunstig zakelijk klimaat, kan Europa economische groei genereren. Dit omvat het ondersteunen van innovatieve sectoren, zoals technologie, groene energie en digitale economie, die de economie van Europa kunnen versterken en nieuwe banen kunnen creëren. Europa streeft naar een veerkrachtige en concurrerende economie die kan omgaan met veranderingen in de wereldwijde markt.

Inclusiviteit is een belangrijk aspect van economische welvaart in Europa. Het streven is om ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen deelnemen aan en profiteren van economische groei. Dit omvat het bevorderen van gelijke kansen op werk, het bestrijden van arbeidsdiscriminatie en het bevorderen van sociale inclusie. Europa zet zich ook in voor het verminderen van economische ongelijkheid en het creëren van een sociaal vangnet om kwetsbare groepen te ondersteunen.

Het stimuleren van innovatie speelt een cruciale rol in het bevorderen van economische welvaart in Europa. Door het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling, het stimuleren van samenwerking tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, en het faciliteren van technologische doorbraken, kan Europa innovatie stimuleren. Dit draagt bij aan het creëren van nieuwe banen, het verbeteren van de productiviteit en het bevorderen van duurzame groei.

Werkgelegenheid is een essentieel onderdeel van economische welvaart. Europa streeft naar het bevorderen van volledige en kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid voor alle burgers. Dit omvat het investeren in onderwijs en vaardigheden, het stimuleren van ondernemerschap, het bevorderen van flexibele arbeidsmarkten en het creëren van banen die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Het bevorderen van economische welvaart in Europa vereist een nauwe samenwerking tussen Europese landen, de private sector, de academische wereld en de overheid. Het ontwikkelen van strategieën, beleidsmaatregelen en programma’s gericht op het bevorderen van economische groei, innovatie en werkgelegenheid is van cruciaal belang. Door een inclusieve en rechtvaardige economie na te streven, kan Europa de welvaart vergroten en een solide basis leggen voor een welvarende toekomst.

ONDERWIJS & CULTUUR

Onderwijs en cultuur spelen een cruciale rol in het bevorderen van een inclusieve en geïnformeerde samenleving in Europa. Europa streeft naar hoogwaardig onderwijs en levenslang leren, waarbij elke individu de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken en actief deel te nemen aan de samenleving.

Hoogwaardig onderwijs is een essentieel aspect van de Europese waarden. Europa wil kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden dat toegankelijk is voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond of sociaal-economische status. Dit omvat het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, het stimuleren van excellentie, het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen en het bevorderen van inclusie in het onderwijssysteem. Europa streeft naar een onderwijssysteem dat de vaardigheden, kennis en capaciteiten van individuen ontwikkelt en hen in staat stelt om actief deel te nemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Levenslang leren is een belangrijk principe in Europa. Het bevorderen van een cultuur van voortdurende educatie en persoonlijke ontwikkeling is van groot belang. Europa moedigt individuen aan om hun kennis en vaardigheden bij te werken en aan te vullen gedurende hun hele leven. Dit kan worden bereikt door het faciliteren van toegang tot opleidingsmogelijkheden, het ondersteunen van professionele ontwikkeling en het bevorderen van informeel leren. Levenslang leren draagt bij aan de persoonlijke groei, de werkgelegenheid en de sociale inclusie van individuen.

Culturele uitwisselingen spelen ook een belangrijke rol in Europa. Het bevorderen van culturele diversiteit, het begrip van andere culturen en het stimuleren van interculturele dialoog draagt bij aan een inclusieve samenleving. Europa zet zich in voor het beschermen en bevorderen van cultureel erfgoed, het ondersteunen van culturele industrieën en het faciliteren van culturele uitwisselingen tussen Europese landen. Dit draagt bij aan de verrijking van de samenleving, het bevorderen van creativiteit en artistieke expressie, en het vergroten van het begrip tussen verschillende gemeenschappen.

Om onderwijs en cultuur te bevorderen, is samenwerking tussen Europese landen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties van groot belang. Het ontwikkelen van beleidsmaatregelen, investeringen en uitwisselingsprogramma’s gericht op onderwijs en cultuur is essentieel. Door hoogwaardig onderwijs te stimuleren, levenslang leren te bevorderen en culturele uitwisselingen te ondersteunen, kan Europa een inclusieve en geïnformeerde samenleving opbouwen waarin individuen de mogelijkheid hebben om te groeien, te leren en te bloeien.