Europa staat centraal in ons dagelijks leven, en het is tijd om de afstand tussen Europa en haar inwoners te verkleinen.

ACTIEF WORDEN

OP WEG NAAR EEN SOCIAAL-ECONOMISCH
GELIJKWAARDIG EUROPA

– SAMIRA RAFAELA

#JEBENTWATJEDRAAGT

ACTIEF WORDEN?

Wil jij Europa en de burger dichter bij elkaar brengen? Word vrijwilliger bij de voorlichtingscampagne “Europa naar de straat”! Samen bevorderen we een directe verbinding tussen de Europese Unie en mensen op straat.

Hoe werkt het Europees Parlement?

Elke vijf jaar zijn er Europese verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen kiezen burgers uit alle lidstaten van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. Maar, hoe werkt het Europees Parlement?

DE 10 UITDAGINGEN

Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid.

Europa staat voor een enorme uitdaging in de komende jaren: klimaatverandering en milieubescherming. Het is duidelijk dat we actie moeten ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de aarde te beschermen voor toekomstige generaties. Het bevorderen van duurzaamheid is essentieel, waarbij we streven naar een samenleving die in harmonie leeft met de natuur en haar hulpbronnen op een verantwoordelijke manier gebruikt. We moeten ambitieuze doelen stellen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen en het implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen. Bovendien moeten we investeren in groene technologieën en innovatie om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen. Door samen te werken en onze inspanningen te bundelen, kan Europa een voortrekkersrol spelen in het bevorderen van wereldwijde klimaatactie en het streven naar een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Het vinden van een evenwicht tussen het beschermen van mensenrechten en het beheren van migratiestromen.
In de komende jaren staat Europa voor een complexe uitdaging op het gebied van migratie en vluchtelingen. Het is van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van mensenrechten en het beheren van migratiestromen. We moeten streven naar een humanitaire aanpak die de waardigheid en veiligheid van migranten en vluchtelingen waarborgt, terwijl we tegelijkertijd de belangen en behoeften van onze samenlevingen in overweging nemen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van Europese landen om solidariteit te tonen en samen te werken bij het ontwikkelen van effectieve migratiebeleidsmaatregelen. We moeten investeren in integratieprogramma's, ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen en zorgen voor een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Europese lidstaten. Door een inclusieve en menselijke benadering na te streven, kunnen we een betere toekomst creëren waarin we de uitdagingen van migratie en vluchtelingen op een verantwoorde en rechtvaardige manier aangaan.

Het stimuleren van economische groei, innovatie en het creëren van kwaliteitsvolle banen.
Europa staat voor de uitdaging om economische groei te bevorderen en hoogwaardige banen te creëren in een snel veranderende en competitieve wereld. Dit vereist een gerichte aanpak op het gebied van innovatie, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en het stimuleren van ondernemerschap. Het is van essentieel belang om een gunstig zakelijk klimaat te waarborgen dat bedrijven aanmoedigt om te groeien en te investeren, terwijl we tegelijkertijd de belangen van werknemers beschermen en eerlijke arbeidsvoorwaarden waarborgen. Daarnaast is het cruciaal om te streven naar inclusieve groei, waarbij niemand achtergelaten wordt, en te investeren in onderwijs en vaardigheden om werknemers voor te bereiden op de banen van de toekomst. Door te streven naar duurzame en inclusieve economische groei kunnen we de welvaart en het welzijn van alle Europeanen verbeteren.

Het bevorderen van sociale inclusie, het bestrijden van armoede en het waarborgen van gelijke kansen voor alle burgers.

Europa staat voor de uitdaging om sociale inclusie en gelijkheid te bevorderen, armoede te bestrijden en gelijke kansen te waarborgen voor al haar burgers. Het is van cruciaal belang om een samenleving te creëren waarin iedereen kan deelnemen en bijdragen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, etniciteit of sociaaleconomische status.
Om sociale inclusie te bevorderen, moeten we discriminerende praktijken en ongelijkheden aanpakken. Dit omvat het bevorderen van gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid voor iedereen. Het is ook van essentieel belang om te zorgen voor sociale beschermingssystemen die mensen ondersteunen in tijden van nood, zoals werkloosheid, ziekte of ouderdom.
Het bestrijden van armoede is een cruciale stap om sociale inclusie te bereiken. Dit vereist een gecoördineerde aanpak op nationaal en Europees niveau, waarbij sociale programma's en maatregelen worden ingezet om mensen uit de armoedecyclus te helpen en hen de mogelijkheid te geven een waardig leven te leiden.

Gelijke kansen zijn essentieel voor een rechtvaardige samenleving. Het is belangrijk om barrières en vooroordelen aan te pakken die de toegang tot kansen beperken, zoals genderongelijkheid en discriminatie op basis van etniciteit of achtergrond. Dit omvat het bevorderen van diversiteit en inclusie op alle niveaus van de samenleving, evenals het implementeren van maatregelen die gelijke beloning en gelijke behandeling waarborgen.
Europa heeft een verantwoordelijkheid om te streven naar sociale inclusie en gelijkheid, niet alleen omdat het rechtvaardig is, maar ook omdat het bijdraagt aan een sterke en veerkrachtige samenleving. Door ervoor te zorgen dat alle burgers gelijke kansen hebben om te groeien, te gedijen en hun volledige potentieel te bereiken, kunnen we een Europa creëren waarin iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd, ongeacht hun achtergrond. Dit draagt bij aan een rechtvaardigere en meer inclusieve samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een zinvol en bevredigend leven te leiden.

Het omgaan met de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie en technologische veranderingen op de samenleving.
In de komende jaren staat Europa voor de uitdaging om effectief om te gaan met de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie en technologische vooruitgang op onze samenleving. Deze snelle ontwikkelingen bieden enorme kansen, maar brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee die we moeten aanpakken.

Digitalisering heeft de manier waarop we communiceren, werken, leren en zelfs denken ingrijpend veranderd. Het heeft ons wereldwijd verbonden en nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor innovatie en economische groei. Tegelijkertijd heeft het ook geleid tot nieuwe vormen van ongelijkheid, privacykwesties en de toenemende afhankelijkheid van technologie.
Een belangrijke taak voor Europa is ervoor te zorgen dat digitalisering op een verantwoorde en inclusieve manier wordt benut. Dit betekent dat we moeten streven naar digitale vaardigheden en toegang tot technologie voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond. Het omvat ook het waarborgen van gegevensbescherming en privacyrechten, zodat mensen controle hebben over hun persoonlijke informatie.

Daarnaast moeten we de impact van kunstmatige intelligentie en automatisering begrijpen en beheren. Deze technologieën hebben het potentieel om sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg, landbouw en transport ingrijpend te veranderen. We moeten ervoor zorgen dat de voordelen van deze technologische vooruitgang worden gedeeld en dat niemand wordt achtergelaten. Dit vereist het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, het bevorderen van ondernemerschap en het creëren van een gunstig klimaat voor innovatie.
Een ander aspect van digitalisering is de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit en bedreigingen voor de digitale veiligheid. Europa moet zich inzetten voor het versterken van cybersecurity en het ontwikkelen van effectieve maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen en te bestrijden. Dit omvat samenwerking tussen landen, investeringen in digitale infrastructuur en het bevorderen van bewustwording over online veiligheid.
Door op deze uitdagingen in te spelen, kan Europa een leidende rol spelen in de digitale transformatie en technologische vooruitgang. We moeten de kansen benutten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan economische groei, duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen plaatsvinden op een manier die eerlijk, inclusief en ethisch verantwoord is.
Het omgaan met de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie en technologische veranderingen is een complexe en voortdurende taak. Het vereist samenwerking tussen overheden, bedrijven, academische instellingen en burgers. Door gezamenlijk aan deze uitdagingen te werken, kunnen we Europa transformeren tot een veerkrachtige, innovatieve en inclusieve samenleving die klaar is voor de kansen en uitdagingen van de digitale toekomst.

Het aanpakken van gezondheidsuitdagingen, zoals vergrijzing, volksgezondheidscrises en de toegang tot kwaliteitszorg.
In de komende jaren staat Europa voor de belangrijke taak om gezondheidsuitdagingen aan te pakken en te streven naar een betere gezondheid en welzijn voor al haar burgers. Verschillende kwesties vragen om onze aandacht, zoals de vergrijzing van de bevolking, volksgezondheidscrises en de toegang tot kwaliteitszorg.

De vergrijzing van de bevolking is een grote uitdaging waarmee Europa wordt geconfronteerd. Met een toenemend aantal ouderen is het essentieel om de gezondheidszorgsystemen aan te passen en te zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit omvat het bevorderen van gezonde veroudering, het bieden van hoogwaardige langdurige zorg en het stimuleren van actief ouder worden.

Daarnaast moeten we ons bewust zijn van volksgezondheidscrises en het vermogen van Europa om hier effectief op te reageren. Het recente voorbeeld van de COVID-19-pandemie heeft laten zien hoe belangrijk het is om veerkrachtige gezondheidszorgsystemen, vroegtijdige detectie van ziekten en een gecoördineerde aanpak op Europees niveau te hebben. We moeten investeren in volksgezondheidsinfrastructuren, onderzoek naar infectieziekten en het opzetten van vroegtijdige waarschuwingssystemen om toekomstige gezondheidscrises beter aan te kunnen.

Toegang tot kwaliteitszorg is een fundamenteel recht van elke burger. Europa moet zich blijven inzetten voor universele gezondheidszorgsystemen die betaalbaar, inclusief en van hoge kwaliteit zijn. Dit betekent het waarborgen van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten, het aanpakken van gezondheidsongelijkheden en het bevorderen van preventieve zorg. Het is ook belangrijk om te investeren in medisch onderzoek en innovatie om de behandeling en preventie van ziekten te verbeteren.

Bovendien moeten we onze aandacht richten op het bevorderen van gezonde levensstijlen en het voorkomen van chronische ziekten. Dit omvat het stimuleren van lichamelijke activiteit, het bevorderen van gezonde voeding en het aanpakken van risicofactoren zoals roken en overmatig alcoholgebruik. Door gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen, kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren en de druk op gezondheidszorgsystemen verminderen.
Europa kan deze gezondheidsuitdagingen niet alleen aanpakken. Samenwerking tussen landen, regionale en lokale overheden, gezondheidszorgprofessionals, wetenschappers en het maatschappelijk middenveld is van essentieel belang. Het is ook cruciaal om burgers te betrekken bij besluitvormingsprocessen en hen bewust te maken van het belang van gezondheid en welzijn.

Door gezondheid en welzijn centraal te stellen, kunnen we bouwen aan een veerkrachtige samenleving waarin mensen de kans krijgen om hun volledige potentieel te benutten. Europa moet investeren in gezondheidszorgsystemen, preventieve maatregelen en gezondheidsbevordering om een gezonde toekomst voor al haar burgers te waarborgen.

Het bevorderen van hoogwaardig onderwijs, levenslang leren en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt.
In de komende jaren is het bevorderen van hoogwaardig onderwijs, levenslang leren en het ontwikkelen van vaardigheden van cruciaal belang voor Europa. We streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om zijn of haar potentieel te bereiken en waarin talent en creativiteit worden gestimuleerd.
Hoogwaardig onderwijs vormt de basis voor persoonlijke groei, sociale mobiliteit en economische ontwikkeling. We streven naar een inclusief onderwijssysteem dat toegankelijk is voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Dit omvat het waarborgen van gelijke onderwijskansen, het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en het aanbieden van hoogwaardig en relevant onderwijs op alle niveaus.

Levenslang leren speelt een cruciale rol in een snel veranderende en technologisch geavanceerde wereld. We moeten mensen in staat stellen om zich voortdurend bij te scholen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen omgaan met de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Dit omvat het bevorderen van flexibele leermogelijkheden, zoals online cursussen, omscholingstrajecten en werkplekleren, die mensen in staat stellen hun kennis en vaardigheden bij te werken en aan te passen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.
Daarnaast moeten we ons richten op het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Dit omvat zowel technische vaardigheden als zogenaamde 'soft skills' zoals kritisch denken, probleemoplossing, communicatie en samenwerking. We moeten ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt en dat jongeren en volwassenen de juiste vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn voor een succesvolle loopbaan.
Het bevorderen van onderwijs en vaardigheden is niet alleen belangrijk voor individuen, maar ook voor de economische groei en innovatie in Europa. Door te investeren in hoogwaardig onderwijs en levenslang leren kunnen we een talentvolle en goed opgeleide bevolking creëren die in staat is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en bij te dragen aan een competitieve en duurzame samenleving.

Om deze visie te verwezenlijken, is samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties van groot belang. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs toegankelijk, relevant en van hoge kwaliteit is, en dat mensen de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt en in het leven. Onderwijs en vaardigheden vormen de sleutel tot een welvarend en inclusief Europa, waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en te floreren.

Het waarborgen van de veiligheid van Europese burgers en het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad.

Veiligheid en bescherming: Europa staat voor de uitdaging om de veiligheid van Europese burgers te waarborgen en effectieve maatregelen te nemen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Dit omvat het versterken van wetshandhavingsinstanties, het verbeteren van grensbeveiliging en het bevorderen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen lidstaten.

Digitale veiligheid en cyberbeveiliging: De opkomst van digitale technologieën brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid. Europa moet investeren in moderne technologieën en cyberbeveiliging om digitale dreigingen en cybercriminaliteit tegen te gaan. Het beschermen van de privacy en gegevens van Europese burgers is van cruciaal belang in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

Evenwicht tussen veiligheid en vrijheden: Het waarborgen van veiligheid en terrorismebestrijding vereist een evenwicht tussen veiligheidsmaatregelen en respect voor individuele vrijheden en rechten. Europa moet ervoor zorgen dat de genomen maatregelen proportioneel, effectief en in overeenstemming zijn met de rechtsstaat. Daarnaast is het bevorderen van inclusie, diversiteit en het voorkomen van discriminatie en radicalisering essentieel voor een veilige samenleving.

Door middel van samenwerking, coördinatie en effectieve maatregelen op Europees niveau kan Europa een veiligere toekomst creëren waarin de vrijheden en rechten van burgers worden beschermd. Het waarborgen van veiligheid en het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidstaten en instellingen van de Europese Unie

Het versterken van democratische waarden, transparantie en goed bestuur binnen de Europese instellingen en lidstaten.
Europa staat voor de uitdaging om democratische waarden, transparantie en goed bestuur te versterken, zowel binnen de Europese instellingen als op nationaal niveau. Het bevorderen van democratie en goed bestuur is van essentieel belang voor het waarborgen van de rechten en vrijheden van Europese burgers en het versterken van de legitimiteit van het bestuur.

Democratie vormt de basis van de Europese Unie en is een fundamenteel principe dat moet worden beschermd en bevorderd. Dit omvat het waarborgen van vrije en eerlijke verkiezingen, het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, en het bevorderen van participatie en betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces.

Transparantie en openbaar bestuur zijn cruciaal voor het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen en lidstaten. Het waarborgen van transparantie omvat het vrijgeven van informatie, het openbaar maken van besluitvormingsprocessen en het versterken van de verantwoordingsplicht van overheidsfunctionarissen.

Goed bestuur omvat het waarborgen van deugdelijkheid, integriteit en efficiëntie in het bestuurlijke proces. Dit omvat het bevorderen van een onafhankelijke rechterlijke macht, het bestrijden van corruptie en het bevorderen van ethisch gedrag binnen de publieke sector.

Om deze uitdaging aan te gaan, is samenwerking en dialoog tussen Europese instellingen, lidstaten en maatschappelijke organisaties van groot belang. Het is essentieel om mechanismen te ontwikkelen en te versterken die de democratische waarden bevorderen en de transparantie en verantwoordingsplicht vergroten.

Het versterken van democratie en goed bestuur vereist ook actieve betrokkenheid van burgers. Het is belangrijk dat Europese burgers de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het politieke proces, hun stem te laten horen en verantwoording te eisen van hun vertegenwoordigers. Daarnaast moeten er kanalen worden gecreëerd voor dialoog en samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Door te streven naar sterke democratische waarden, transparantie en goed bestuur kan Europa een solide basis leggen voor een stabiele en rechtvaardige samenleving. Dit zal niet alleen het vertrouwen van de burgers vergroten, maar ook bijdragen aan het nemen van effectieve beslissingen en het bevorderen van een inclusieve en participatieve samenleving.

Het behouden en bevorderen van de diversiteit, cultuur en identiteit van Europa in een steeds veranderende wereld.

Europa, een continent doordrenkt van geschiedenis, is gezegend met een overvloed aan culturen, talen, tradities en erfgoed. Deze diversiteit vormt de kern van de Europese identiteit en draagt bij aan een levendige en unieke samenleving. In een wereld die voortdurend verandert door globalisering en technologische vooruitgang, staat Europa voor de uitdaging om zijn culturele identiteit te behouden en te bevorderen. Het waarborgen van de rijkdom aan cultureel erfgoed en het stimuleren van culturele diversiteit zijn essentiële pijlers voor Europa. Deze inspanningen versterken niet alleen de sociale cohesie en solidariteit tussen Europese landen, maar bevorderen ook respect voor diversiteit, inclusie en gelijkheid. In de volgende kopjes wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van deze uitdaging en hoe Europa er actief naar streeft om zijn culturele erfenis te behouden en te koesteren.

1 Behoud en bevordering van cultureel erfgoed:
Bescherming en promotie van het rijke culturele erfgoed, waaronder monumenten, kunstwerken, tradities en talen, om een gevoel van verbondenheid en identiteit te bevorderen.

2 Bevordering van culturele diversiteit:
Stimulering van artistieke creativiteit, culturele uitwisselingen en bescherming van culturele rechten om de diversiteit binnen Europa te bevorderen, inclusief de ondersteuning van culturele industrieën.

3 Samenwerking en inclusie:
Bevordering van samenwerking tussen Europese landen, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en het publiek, met als doel programma's, subsidies en beleidsmaatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op het behoud en de bevordering van cultureel erfgoed en diversiteit. Dit omvat ook het vergroten van interculturele dialoog en het waarborgen van toegang tot culturele activiteiten voor alle Europese burgers.

Het is essentieel dat Europa in de komende tien jaar werkt aan eenheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid, veerkracht en duurzaamheid

ONZE KERNWAARDEN

SOLIDARITEIT

Het streven naar een Europa waarin solidariteit centraal staat, waar lidstaten elkaar ondersteunen en samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

LEES VERDER

DEMOCRATIE

Het waarborgen van democratische principes en processen in heel Europa, waarin burgers actief kunnen deelnemen aan besluitvorming en hun stem kunnen laten horen.

LEES VERDER

MENSENRECHTEN

Het beschermen en bevorderen van mensenrechten in Europa, met inbegrip van gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting, non-discriminatie en respect voor diversiteit.

LEES VERDER

DUURZAAMHEID

Het streven naar een duurzaam Europa, waarin we zorg dragen voor het milieu, klimaatverandering aanpakken en streven naar een groene en circulaire economie.

LEES VERDER

GELIJKHEID

Het bevorderen van gendergelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie in alle aspecten van het Europese leven, inclusief werk, onderwijs, en toegang tot diensten.

LEES VERDER

VEILIGHEID

Het waarborgen van de veiligheid van alle burgers in Europa, door effectieve samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, grensbeheer en cyberveiligheid.

LEES VERDER

ECONOMISCHE WELVAART

Het bevorderen van economische groei, innovatie en werkgelegenheid in Europa, waarbij wordt gestreefd naar een inclusieve en rechtvaardige economie.

LEES VERDER

ONDERWIJS EN CULTUUR

Het stimuleren van hoogwaardig onderwijs, levenslang leren en culturele uitwisselingen in Europa, om zo een inclusieve en geïnformeerde samenleving te bevorderen.

LEES VERDER